SparkFun Camera

Version 4 (Kwabena Agyeman, 08/28/2012 10:50 pm)

1 1 Kwabena Agyeman
h1. SparkFun Camera
2 1 Kwabena Agyeman
3 2 Kwabena Agyeman
h3. *SparkFun CMUcam4 - v10*
4 2 Kwabena Agyeman
5 4 Kwabena Agyeman
!/attachments/682/01_small.jpg! !/attachments/680/02_small.jpg!:/attachments/681/02_large.jpg !/attachments/678/03_small.jpg!:/attachments/679/03_large.jpg !/attachments/676/04_small.jpg!:/attachments/677/04_large.jpg
6 4 Kwabena Agyeman
7 2 Kwabena Agyeman
We have the following files available for download about the SparkFun CMUcam4:
8 2 Kwabena Agyeman
9 2 Kwabena Agyeman
* "Board Layout and Port Information":
10 2 Kwabena Agyeman
* "Electrical and Component Characteristics":
11 2 Kwabena Agyeman
12 2 Kwabena Agyeman
* "Electrical Schematic":
13 2 Kwabena Agyeman
* "Board Design":
14 2 Kwabena Agyeman
15 2 Kwabena Agyeman
* "Bill of Materials":
16 2 Kwabena Agyeman
* "EAGLE CAD Files":